null Trágyaszállítás szabályai településen

Trágyaszállítás szabályai településen

2024. május 22, szerda

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8) VM rendelet 19. § 4. bekezdése rendelkezik az állati melléktermék szállításának szabályairól.

19. §
(4) Állati eredetű mellékterméket (jelen esetben trágya) csak az szállíthat, akit a telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal az állati eredetű melléktermékek szállítására nyilvántartásba vett. A szállítási tevékenység megkezdését megelőzően az üzemeltetőnek ezt a szándékát a megyei kormányhivatalnak kell bejelentenie. A nyilvántartásba vétel előfeltétele, hogy a szállításra használt járművet a járási hivatal előzetesen a 142/2011/EU bizottsági rendelet VIII. melléklet I. fejezetében foglaltak alapján engedélyezze. A járási hivatal engedélye öt évig hatályos. A járási hivatal engedélyének megléte nem mentesít az egyéb jogszabályok által előírt engedélyek megszerzése alól. A gépjármű szállítási engedélyének megújítása az üzemeltető írásbeli kérelme alapján történik.
(5) A (4) bekezdés alapján nyilvántartásba vett szállító az általa szállított állati eredetű melléktermékeket – a származtatott termékeket ide nem értve – olyan létesítménybe köteles leadni, amelyet az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdése szerint engedélyeztek, vagy olyan üzemeltetőnek, aki az adott állati eredetű melléktermék eltérő felhasználására vonatkozó engedéllyel rendelkezik.
A 19. § 4-5. bekezdését nem kell alkalmazni, az ugyanezen rendelet 16.§ (4) szerint:
16. § (4)  kimondja:
(4) A 19. § (4) és (5) bekezdését nem kell alkalmazni a trágyának ugyanazon gazdaság két pontja közötti vagy az országon belüli, közvetlen felhasználásra történő szállítása esetén.
(5) Amennyiben a trágyaszállítás a technológiai folyamat részeként történik, a szállítás során a trágya elszóródását a rakomány ponyvázásával (fóliaborítással) kell megakadályozni.
(6) Amennyiben a trágyaszállítás bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség felszámolásával kapcsolatos, a trágyát a szállítást megelőzően az adott betegség elleni védekezés szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően kell kezelni. A szállítás során a rakományt ponyvával (fóliával) kell fedni. A gépkocsit a kirakodást követően a járási hivatal által meghatározott helyen fertőtleníteni kell.

Összefoglalva tehát, amennyiben a trágya szállítása közvetlen kihelyezési céllal vagy egy adott gazdaság két pontja között történik, akkor nem kell engedélyeztetni a szállító járművet és nem kell nyilvántartásba venni a szállítói tevékenységet sem, de ponyvázással az elszóródást meg kell akadályozni.

 


Friss hírek

2022. december 19, hétfő

Kereskedelmi okmány állati melléktermékek és származtatott termékek Magyarországon belül és tagállamok közt történő szállításához

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.)VM rendelet előírja az állati eredetű melléktermékek dokumentációját.

Tovább >

2022. augusztus 2, kedd

Állati eredetű melléktermék (ÁMT; angolul ABP) belföldi és Európai Unión belüli szállításra vonatkozó követelmények

ÁMT szállítói tevékenység, ÁMT szállító jármű.

Tovább >